Top / パソコンの知識 / ローマ字・かな対応表

space

ローマ字・かな対応表

Top / パソコンの知識 / ローマ字・かな対応表

Last-modified: 2006-11-20 (月) 10:29:47

ローマ辞表

意外と、ど忘れするローマ字入力の表です。

あ行

あ行
aiueola
xa
li
xi
lyi
xyi
lu
xu
le
xe
lye
xye
lo
xo
いぇ
ye
うぁうぃうぇうぉ
whawhiwhewho

か行

か行
きゃきぃきゅきぇきょ
ka
ca
kiku
cu
qu
keko
co
kyakyikyukyekyo
くゃくゅくょ
qyaqyuqyo
くぁくぃくぅくぇくぉ
qwa
qa
qwi
qi
qyi
qwuqwe
qe
qye
qwo
qo
ぎゃぎぃぎゅぎぇぎょ
gagigugegogyagyigyugyegyo
ぐぁぐぃぐぅぐぇぐぉ
gwagwigwugwegwo

さ行

さ行
しゃしぃしゅしぇしょ
sasi
ci
shi
suse
ce
sosya
sha
syisyu
shu
sye
she
syo
sho
すぁすぃすぅすぇすぉ
swaswiswusweswo
じゃじぃじゅじぇじょ
zazi
ji
zuzezozya
ja
jya
zyi
jyi
zyu
ju
jyu
zye
je
jye
zyo
jo
jyo

た行

た行
ちゃちぃちゅちぇちょ
tatitutetotya
cha
cya
tyityu
chu
cyu
tye
che
cye
tyo
cho
cyo
つぁつぃつぇつぉ
ltu
xtu
tsatsitsetso
てゃてぃてゅてぇてょ
thathithuthetho
とぁとぃとぅとぇとぉ
twatwitwutwetwo
ぢゃぢぃぢゅぢぇぢょ
dadidudedodyadyidyudyedyo
でゃでぃでゅでぇでょ
dhadhidhudhedho
どぁどぃどぅどぇどぉ
dwadwidwudwedwo

な行

な行
にゃにぃにゅにぇにょ
naninunenonyanyinyunyenyo

は行

は行
ひゃひぃひゅひぇひょ
hahihu
fu
hehohyahyihyuhyehyo
ふゃふゅふょ
fyafyufyo
ふぁふぃふぅふぇふぉ
fwa
fa
fwi
fi
fyi
fwufwe
fe
fye
fwo
fo
びゃびぃびゅびぇびょ
babibubebobyabyibyubyebyo
ヴぁヴぃヴぇヴぉ
vavivuvevo
ヴゃヴぃヴゅヴぇヴょ
vyavyivyuvyevyo
ぴゃぴぃぴゅぴぇぴょ
papipupepopyapyipyupyepyo

ま行

ま行
みゃみぃみゅみぇみょ
mamimumemomyamyimyumyemyo

や行

や行
yayuyolya
xya
lyu
xyu
lyo
xyo

ら行

ら行
りゃりぃりゅりぇりょ
rarirureroryaryiryuryeryo

わ行

わ行
うぃうぇ
wawiwewonnn'xn

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2006-11-20 (月) 10:29:47 (5260d)
[ Counter today ]